Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Ženská platforma

Ženská platforma

Kdo je brněnská ženská platforma?


Brněnská ženská platforma byla založena 6. února 2006 jako neformální platforma neziskových organizací z brněnského regionu, které se snaží reflektovat společností opomíjené problémy týkající se žen.
Z iniciativy organizace NESEHNUTÍ Brno, která se věnuje postavení žen ve společnosti v rámci své dlouhodobé kampaně Ženská práva jsou lidská práva, se schází skupina organizací i jednotlivých osob za účelem hlubší spolupráce a podpory aktivit v městě Brně, posilování způsobu a možností řešení otázek souvisejících s problematikou rovnosti žen a mužů na místní i krajské politické úrovni.
Spojujícím prvkem všech organizací a iniciativ jsou sociálně znevýhodněné ženy, různé problémy, které se jich dotýkají od nerovnosti na trhu práce po změnu rodičovských rolí. Avšak nejde pouze o ženy, všechny organizace usilují o genderové nahlížení na problematiku a snaží se vnímat i obtíže, které uplatňování genderových stereotypů způsobuje mužům.
Členky platformy se zapojily např. do tzv. komunitního plánování sociálních služeb města Brna a vyvíjí aktivity na lepší spoluprácí zúčastněných organizací s představiteli a představitelkami města Brna i Jihomoravského kraje.
Koordinátorka platformy: Kateřina Plesková, NESEHNUTÍ Brno

Členské organizace:

Asociace pro rovné příležitosti
- sdružení cca 30 ženských a rodinných organizací a jednotlivých osobností.
Aktivity a poskytované služby: informační služby a lobbying v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, připomínky a doporučení pro MPSV, vzdělávací aktivity, publikační činnost
Cílová skupina: organizace a instituce zabývající se rovnými právy žen a mužů
Kontakt: Marie Jílková (zástupkyně asociace v Brně), jilkova@yahoo.com, tel.: 605 971 376

Asociace ruských spolků v ČR
Bašty 2, kanc. 116, 602 00 Brno
- dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, nezávislé na státních, politických a náboženských institucích (cca 114 členů). K cílům asociace patří pomoc migrantům ze států bývalého Sovětského Svazu při jejich adaptaci v prostředí ČR, organizace vzdělávacích aktivit pro jejich lepší uplatnění na trhu práce, aktivity pro integraci žen-cizinek, včetně rodin s dětmi.
Aktivity a poskytované služby: vzdělávací aktivity, publikační činnost; informační centrum pro ženy-cizinky; volnočasové aktivity
Cílová skupina: ženy-cizinky trvale a dlouhodobě žijící na území ČR
Kontakt: Mgr. Oxana Šmeralová (předsedkyně asociace), oksana.prodan@seznam.cz, 542 217 667, 776 761 320

Cesta Ženy
- volné seskupení žen podílející se na realizaci V-Day Brno, benefičního divadelního představení Vagina Monology v rámci celosvětové kampaně hnutí V-DAY ve spolupráci s lokálními neziskovými organizacemi věnujícími se problematice násilí na ženách
Aktivity a poskytované služby: informační činnost, kulturní a benefiční aktivity
Cílová skupina:široká veřejnost, ženy
Kontakt: Petra Steinerová (iniciátorka a organizátorka benefičního večera V-Day Brno), cestazeny@seznam.cz, 602 527 521

Česká asociace dul
- občanské sdružení na podporu přirozeného porodu a péče o matku a dítě v České republice
Aktivity a poskytované služby: zprostředkování kontaktu na kvalifikovanou dulu (vyškolené ženy poskytující psychickou podporu i fyzickou pomoc ženám v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí), organizace vzdělávacích kurzů – příprava na povolání duly, podpora pozitivních změn v českém systému péče o matku a dítě, informační činnost
Cílové skupiny: duly, nastávající matky, široká veřejnost, ženy
Kontakt: Brno - Petra Steinerová (členka ČAD), cestazeny@seznam.cz, 602 527 521
(pražské oficiální kontaktní osoby ČAD: Míla Kramná: 286 587 011, 776 153 123; Klára Borůvková: 499 732 952 , 603 814 396; duly@volny.cz)

Český svaz žen
Řehořova 5, 618 00 Brno-Černovice; www.csz.cz, www.rovnesance.cz
- nevládní ženská organizace s početnou členskou základnou, která v současné době pracuje na principu moderní a efektivní organizace, působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Zaměřuje se na odstraňování všech forem diskriminace žen a vytváření rovných příležitostí pro obě pohlaví, podněcuje vlastní úsilí žen o vzdělávání a seberealizaci, snaží se zvýšit sebevědomí žen.
Aktivity a poskytované služby: poradenské a vzdělávací služby na podporu lepšího uplatnění žen a rovnosti pohlaví na trhu práce, podpora komunitních aktivit, informační a publikační činnost
Cílová skupina: ženy
Kontakt: Bronislava Milinková (předsedkyně Krajské rady žen ČSŽ), milsoft@volny.cz, 777 848 015
Genderové informační centrum NORA, o. p. s.
- nezisková organizace, která je postavena za základě spolupráce několika brněnských neziskových organizací
Aktivity a poskytované služby: podpora spolupráce mezi nevládními a státními organizacemi, monitoring gender a feministických aktivit v Brně a jihomoravském regionu, propojení akademické sféry s neziskovým sektorem, vzdělávání a spolupráce na projektech zaměřených na genderovou rovnost žen a mužů, podpora rovnosti žen a mužů na pracovním trhu a v dalších oblastech, informační a publikační činnost
Cílová skupina: organizace a instituce, široká laická i odborná veřejnost, ženy
Kontakt: Pavla Buchtová, pbuchtova@jumbo.ped.muni.cz

Genderová studia 
Joštova 10, 602 00 Brno
- studijní obor na Katedře sociologie - Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Aktivity a poskytované služby: na akademické úrovni vytváří odborné zázemí a podporuje a odborně zaštiťuje aktivity zdůrazňující genderovou rovnost žen a mužů
Cílová skupina: odborná veřejnost a instituce
Kontakt: Iva Šmídová (vedoucí oboru Genderová studia), krizala@fss.muni.cz, 549 497 090; Lucie Jarkovská (asistentka oboru Genderová studia), jarkovsk@fss.muni.cz, 549 493 927

Hnutí za aktivní mateřství (HAM)
- občanské sdružení jehož hlavním cílem je změna českých porodnic tak, aby vycházely vstříc rodičkám a jejich potřebám. Usiluje o to, aby lékaři ženám nenutili některé zbytečné, či dokonce škodlivé zákroky a postupy. Zároveň chce ženy vyzvat k tomu, aby samy vyžadovaly slušné zacházení a svobodu volby v porodnicích. Snahou HAM je, aby se porod znovu stal pozitivním životním zážitkem.
Aktivity a poskytované služby: prosazování práv rodiček a lobbying za nutné změny legislativy u státních orgánů, zákonodárců, pojišťoven, lékařských odborných společností, poskytování praktických rad a pomoci ženám, které se rozhodly porodit doma, vzdělávání a poradenství v otázkách týkajících se těhotenství, porodu, kojení apod., informační a publikační činnost
Cílová skupina: oborná veřejnost – organizace a instituce, nastávající matky, široká veřejnost, ženy
Kontakt: Dita Bartůšková (kurzy nošení dětí v šátku), dbartuskova@volny.cz

Magdalenium
- občanské sdružení, provozovatel zařízení s krizovými a přechodnými lůžky Helena pro ženy-oběti domácího násilí a jejich děti
Aktivity a poskytované služby: non-stop telefonní linka pomoci, kontaktní práce v terénu, poskytování krizových lůžek s následným pobytovým programem, komplexní poradenství zajišťující především psychologickou, sociální a právní pomoc, doplňkové aktivity (např. videotréning interakcí, dětský kroužek, volnočasové aktivity aj.), projekt skupinová psychoterapie, spolupráce na řešení problému v regionu, informační a vzdělávací činnost
Cílová skupina:ženy - oběti domácího násilí, ženy - oběti obchodu se ženami
Kontakt: magdalenium2@centrum.cz, 776 718 459 - non-stop linka pomoci

Mateřské centrum Sedmikráska Brno, o. s.
Oblá 75a, 634 00 Brno - Nový Lískovec
- občanské sdružení se snahou zajistit provoz mateřského centra jako otevřeného, vstřícného a podnětného zařízení, fungujícího na principu rodinné svépomoci; posilovat nezastupitelnou mateřskou roli ženy ve společnosti, a zvyšovat její prestiž; napomáhat matkám vyjít z izolace způsobené celodenní péčí o dítě; nabídnout společenství, solidaritu a přátelské, bezpečné místo pro rodinu s dětmi; poskytovat matkám na mateřské dovolené (MD) pomocnou ruku v jejich vlastním mateřství; vytvořit prostor aktivním rodičům k jejich seberealizaci; pomáhat ženám na MD udržet a rozvíjet profesní orientaci, posilovat jejich sebevědomí; umožňovat a podporovat společenství všech bez xenofobie a rasismu; směrovat rodiny k zájmu o životní prostředí a „zdravé žití“; napomáhat v prevenci kriminality (dění v MC učí trávit volný čas, předcházet a řešit problémy ve společenství); ženy a přeneseně děti zapojit do veřejného dění, učit kontaktu s úřady, institucemi; podněcovat rodiče i děti ve vyjádření a hájení svých názorů, postojů a požadavků.
Aktivity a poskytované služby: informační aktivity na téma zdraví, životní styl, psychologie, pedagogika a vše co se týká života v rodině v rámci Klubu rodičů a přátel pro zdravější rodinu; Kontaktní a informační centrum pro rodinu jehož cílem je poskytnout zejména rodičům na rodičovské dovolené (RD) a i dalším rodinám s dětmi, možnost přístupu k pro ně podstatným informacím a to způsobem odpovídajícím situaci rodiče na RD celodenně pečujícího o dítě (děti); hlídání dětí; vzdělávací (jazykové, počítačové ad.) kurzy; volnočasové aktivity pro děti, rodiče i rodiče s dětmi
Cílová skupina: rodiče (malých) dětí, zvláště ženy-matky a také muži-otcové
Kontakt: Hana Žitná, mcsedmikraska@volny.cz, tel.: 774 149 339

NESEHNUTÍ Brno (Nezávislé sociálně ekologické hnutí)
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
- nezisková organizace věnující se ochraně životního prostředí a lidských práv. Kampaň Ženská práva jsou lidská práva se zaměřuje na změnu postojů k otázkám tradičního rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti a řešení problému z něho vyplývajících (problematiku rovných příležitostí žen a mužů v různých sférách života, násilí na ženách apod.).
Aktivity a poskytované služby: vzdělávací aktivity; informační a publikační činnost; knihovna a informační poradenské centrum pro rovné příležitosti žen a mužů; veřejné akce, podpora spolupráce ženskoprávních iniciativ, organizací a institucí
Cílová skupina: široká veřejnost, ženy
Kontakt: Kateřina Plesková (koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva), zenskaprava@nesehnuti.cz, 543 245 342, 774 239 579

Persefona o. s.
Aktivity a poskytované služby: komplexní přímá pomoc obětem domácího násilí (DN) a doplňkově také obětem znásilnění a sexuálního zneužívání, psychologické poradenství - krizová intervence, právní poradenství - pomoc s právními podáními, doprovod na úřady a k soudu, zprostředkování azylového ubytování a kontaktu na další odborníky/odbornice, spolupráce na řešení problému v regionu, vzdělávání odborných pracovnic a pracovníků (např. sociální péče, policie, neziskových organizací), zvýšení informovanosti o problematice DN mezi specifickými cílovými skupinami ohroženými DN, spolupráce na řešení problému v regionu, informační a publikační činnost
Cílová skupina: oběti domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání, odborná veřejnost spolupracující na řešení problému domácího násilí, široká veřejnost
Kontakt: Madla Čechová (koordinátorka), domacinasili@persefona.cz, mcechova@persefona.cz, 545 245 996, 737 834 345 – linka pomoci (8:30 – 22:00)

Rozkoš bez rizika
Vlhká 10, 602 00 Brno
- brněnská pobočka neziskové organizace věnující se prevenci a léčbě sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS.
Aktivity a poskytované služby: psychosociální služby (terénní sociální práce, poradenství, sociální servis, resocializace); zdravotní služby (dermatovenerologická ambulance v Brně, gynekologicko-venerologická ambulance v Praze, pojízdná ambulance, bezplatné testování na HIV a jiné sexuálně přenosné choroby, léčba); volnočasové aktivity (divadelní soubor Rozkoš, produkce vlastních her, resocializace, sportovně rekreační aktivity s dětmi klientek)
Cílová skupina: prostituující se osoby (převážně ženy), ženy v sexbyznysu (pornoherečky), bezdomovkyně, ženy v sociální nouzi, narkomanky
Kontakt: Monika Janírková, Monika Ptáčková (vedoucí poradenského centra v Brně), rozkosbrno@rozkosbezrizika.cz, 545 578 565

Ženy50, o. s.
- nestátní nezisková organizace cíleně zaměřující své aktivity na ženy ve věku 50+. Přitom je otevřena každé/mu, bez ohledu na věk a pohlaví, kdo chce této cílové skupině pomáhat. V současnosti organizace hostuje každý čtvrtek ve Středisku CELSUZ, tř. Kapitána Jaroše 9, od 16:00 do 20:00 hod.
Aktivity a poskytované služby: sociální integrace žen 50+ do společnosti; vytváření obrazu harmonické zralé ženy; zmírňování genderových stereotypů; zlepšení zaměstnatelnosti žen 50+ na základě zvýšení sebevědomí, sebehodnocení, sebejistoty, komunikativnosti, schopnosti a ochoty k učení se novému, počítačové gramotnosti; přednášky týkající se problematiky cílové skupiny; volnočasové aktivity (vycházky, tchai-ti, zdravotní cvičení, keramika, malování na sklo, art-protis atd.); vytvoření místa pro setkávání se
Cílová skupina: ženy 50+
Kontakt: Jana Jarušková (předsedkyně sdružení), jaruskova@zeny50.cz, 728 740 449