Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR

GDPR - ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

1. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti MAGDALENIUM z.s., IČO 65351932, se sídlem Bratislavská 31, 62 00 Brno, zapsané v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L6175 (dále jako "Společnost"  nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany MAGDALENIUM z.s.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

2.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

2.1.1 Pro účely uzavření Smlouvy (k poskytnutí služby, darovací smlouvě..)
Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

2.1.2 Za účelem ošetření Vaší akutní životní situace při telefonické či emailové podpoře
Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

2.2 Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich telefonických a emailových kontaktech.

3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

3.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

(a) k uzavření smlouvy
(b) ke komunikaci s Vámi a správě smluvního vztahu
(c) k podpoře a pomoci ve Vaší akutní životní situaci
(d) k plnění našich zákonných povinností

3.2 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

(a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
(b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
(c) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb);

5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
(a) pouze z důvodu plnění našich zákonných povinností
(b) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

6.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
(a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
(d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud již nejsou dále potřebné pro další zpracování; jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; jste oprávněně namítali jejich zpracování; byly zpracovány nezákonně; nebo musejí být vymazány podle právních předpisů;
(e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; zpracování je protizákonné; je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
(f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů;
(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
(h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

6.2 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

7. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

7.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

7.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

8. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

8.1 Kromě webové adresy www.magdalenium.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná u poskytovatele sociální služby MAGDALENIUM z.s.

8.2 Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím  písemně na výše uvedenou adresu Společnosti.

 


 

Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Magdalenium, z.s., IČ 65 35 19 32,  se sídlem  Bratislavská 215/31, 602 00 Brno 2,  zapsáno v rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp.zn. L6175 .  Vás informuje o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, které získává v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

Správce vašich osobních údajů

Magdalenium, z.s., IČ 65 35 19 32,  se sídlem  Bratislavská 215/31, 602 00 Brno 2,  zapsáno v rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp.zn. L6175. 

 

Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa.

 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletteru (s obsahem textů zaměřených na prevenci násilí, informací o domácím násilí a činnosti organizace  z  www.magdalenium.cz )

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Ten poskytujete okamžikem, kdy na našich stránkách vložíte svou e-mailovou adresu a kliknete na „Odebírat newsletter“.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru, případně  zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili.

 

Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem softwaru společností ECOMAIL.CZ, s.r.o. Na Mlejnku 764/18  Praha 4, 147 00  IČO: 02762943, na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při námi prováděném zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

 

Ochrana Vašich údajů

V Magdalenium.cz jsme přijali technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu magdalenium@magdalenium.cz. Se svou stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 31. 3. 2023.

V případě nutnosti aktualizace Zásad ochrany osobních údajů, vás budeme informovat o všech podstatných změnách.