Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům - MAGDALENIUM > Zásady poskytované sociální služby

Zásady poskytované sociální služby

 

Poskytování sociálních služeb v azylových domech o.s.Magdalenium je založeno na lidských hodnotách, lidských právech a spravedlnosti.

Při veškeré práci se všichni zaměstnanci řídí následujícími zásadami poskytované sociální služby:

zásada diskrétnosti
(informace o uživateli sociální služby jsou sdělovány jiným institucím pouze za podmínky:
a) uživatelka dala písemný souhlas s poskytnutím informace
b) uživatelka písemně zažádala o poskytnutí informace
c) bez souhlasu uživatelky – poskytnutí informací, které písemně vyžadují instituce, kterým musí poskytovatel poskytnout nezbytnou součinnost – OSPOD, Policie ČR, soud.
d) bez souhlasu uživatelky – poskytnutí informací v rámci tzv. oznamovací povinnosti)

zásada komplexní pomoci obětem domácího násilí
(o.s.Magdalenium se v návaznosti na množství získaných finančních prostředků snaží své cílové populaci zajistit komplexní pomoc k řešení problematiky domácího násilí.
Komplexní = neposkytovat obětem domácího násilí pouhé ubytování, ale celé spektrum návazné pomoci, kterou beze zbytku k řešení daného problému oběti potřebují.)

zásada setkávání lidí postižených patologií domácího násilí
(o.s.Magdalenium se snaží vytvářet prostor pro setkávání obětí domácího násilí a tím umožnit společné sdílení zkušeností, podpory, jak řešit situace z domácího násilí vznikající.)

zásada odstranění izolace obětí domácího násilí
(Izolace je jednou ze základních charakteristik domácího násilí. Vlastní prací s obětí v rámci pobytového programu a poradenství, je společné hledání a vytváření funkčních sociálních vazeb oběti.)

zásada zprostředkování reálného náhledu na běžné životní situace
(Oběti vlivem soužití s agresorem mívají zkreslený pohled na běžné životní situace. Zcela pochopitelně za běžné považují patologické chování agresora a patologické násilné prostředí domova.)

zásada podpory při řešení situací, které by oběť mohly zpětně nutit k návratu do násilného vztahu
(o.s.Magdalenium se snaží obětem poskytovat podporu , kterou oběť využívá dle svých potřeb, nejčastěji v době hrozícího kolapsu – odebrání dítěte, napadení oběti, psychická destabilizace, blížící se soudní jednání aj. Tím, že oběť ví, kam se obrátit v době svého ,,oslabení“ a obdrží žádanou pomoc, eliminuje se riziko návratu do násilného vztahu.)

zásada společného sdílení zážitků stejnorodé terapeutické skupiny
(V rámci azylových domů o.s.Magdalenium jsou v 99% ubytovávány ženy oběti domácího násilí. Jedná se o stejnorodou skupinu, která si formou společného sdílení zážitků, poskytuje vzájemnou podporu a pomoc.)

zásada právní edukace a ochrany práv žen – obětí DN
(o.s.Magdalenium se v rámci právního poradenství snaží zvyšovat právní vědomí obětí.)