Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům Magdalenium - investiční projekt > Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka - stavební rekonstrukce, 6.11.2009

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS 2  Jihovýchod      

 

Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka - stavební rekonstrukce, 6.11.2009

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na podlimitní veřejnou
zakázku

„Stavební rekonstrukce“

Předmět veřejné zakázky: předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací
v rámci projektu na vybudování zařízení pro poskytování sociálních služeb ve Statutárním
městě Brně. Podrobné vymezení předmětu plnění je obsaženo v zadávací dokumentaci.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle kódu CPV:
45210000 – výstavba pozemních a inženýrských staveb,
45222000 – montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin,
45310000 – instalace elektrických rozvodů a zařízení,
45320000 – izolační práce,
45330000 - instalatérské a sanitární práce.

Druh zakázky: veřejná zakázka „Stavební rekonstrukce“ je ve smyslu ustanovení § 9
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) veřejnou
zakázkou na stavební práce.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 6 730 000,- Kč (slovy: šest milionů
sedmsettřicet tisíc korun českých).

Zadavatel zakázky:
MAGDALENIUM
Se sídlem: Bratislavská 215/31, 602 00 Brno
IČ: 65351932
Statutární zástupce: Mgr. Kristína Brtníková, předsedkyně

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Na základě mandátní smlouvy je výkonem zadavatelských činností pověřena společnost:
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Se sídlem: Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ: 26298163
DIČ: CZ26298163
Statutární zástupce: Jan Ševčík, jednatel
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Valoušek
Kontaktní telefon: +420 724 263 327
Kontaktní e-mail: valousek@rpa.cz

Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků Regionálního operačního
programu NUTS II Jihovýchod.

Doba plnění veřejné zakázky: předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je 1.
ledna 2010. Termín dokončení plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje nejpozději do 31.
prosince 2010. Tento termín je stanoven jako termín limitní.

Poskytnutí zadávací dokumentace: o zaslání kompletní zadávací dokumentace je možno
písemně požádat osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností. Žádost o poskytnutí
zadávací dokumentace je možné podat též elektronickou formou na výše uvedené e-mailové
adrese. Žádost vždy musí obsahovat základní údaje o žadateli a kontaktní e-mailovou adresu,
kam může být zaslána elektronická podoba zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace
bude zaslána nejpozději do 2 dnů od obdržení žádosti v elektronické formě.

Místo a lhůta pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po
odeslání této výzvy a končí dne 10. prosince 2009 v 11:00.
Místem pro podání nabídek je adresa sídla osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.
Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat v sídle osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností na adrese uvedené výše, v pracovních dnech v době od 9.00 do 11.00
hod. V případě zaslání nabídky prostřednictvím držitele licence k poskytování poštovních
služeb, je nezbytné, aby zásilka by doručena ke konci lhůty pro podání nabídek, nestačí
podání k poštovní přepravě.

Otevírání obálek se uskuteční dne 10. prosince 2009, v 12:00 hod. v sídle osoby pověřené
výkonem zadavatelských činností.
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dnů.

 

Úplnou výzvu k podání nabídky naleznete zde:

091106_Vyzva_Magdalenium.pdf