Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Aktuálně > Výzva k podání nabídky bílá technika - 6.12.2012

Výzva k podání nabídky bílá technika - 6.12.2012


Zadavatel: Magdalenium, občanské sdružení sídlo: Bratislavská 31, 602 00 IČ: 65351932 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Brno- Kounicova 4, č. ú.: 20 26 24 53 39 / 0800 Statutární zástupce: Mgr.Brtníková Kristína   vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup elektrospotřebičů – bílé techniky v souladu s projektem

„Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, Smlouva o poskytování sociálních služeb č.: 011611/11/OSV

1. Vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodání elektrospotřebičů – bílé techniky, soupis požadavků je specifikován v příloze této výzvy.

2. Doba a místo plnění:

Doba plnění: rok 2012 Místo:  Brno

3. Požadavky zadavatele na kvalifikaci:

Uchazeč o veřejnou zakázku předloží ke splnění kvalifikačních předpokladů dále uvedené doklady a prohlášení:   - čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení - oprávnění k provádění činností dle předmětu zakázky

4. Obchodní podmínky:

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy včetně lhůty dodání zboží (časový harmonogram plnění zakázky). Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněným zástupcem uchazeče.

Uchazeč doplní do návrhu smlouvy délku záruční doby za celé dílo. Platební podmínky jsou specifikovány v Návrhu smlouvy.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu tak, že v nabídce předloží položkový rozpočet jednotlivých dodávek dle položkového rozpisu požadavků uvedených v příloze této výzvy s členěním na cenu za kus, celkovou cenu dodávky, vše v členění na cenu bez DPH, sazbu DPH, částku DPH, cenu celkem. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění této zakázky a bude stanovena v české měně. Předpokládaná nabídková cena nepřekročí částku 200 000,- Kč. Zvýšení ceny není přípustné. Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

6. Zadávací dokumentace – podklady ke zpracování nabídky:

Soupis požadavků dodávek specifikován v příloze této výzvy

7. Uzavírka nabídek, místo podání nabídky a lhůta, ve které zadavatel rozhodne o zadání:

Uzavírka nabídek: 20.12. 2012 v 10.00 hodin

Místo podání nabídek: na adresu zadavatele uvedenou výše Nabídka musí být podána v řádně uzavřené označené obálce s názvem veřejné zakázky: reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056 – Elektrospotřebiče – bílá technika  

8. Kriteria, která jsou rozhodná pro zadání zakázky:

Zadavatel bude hodnotit předložené nabídky dle následujících kritérií: - výše nabídkové ceny - záruční a pozáruční podmínky včetně podmínek servisu - reference

Hodnotit nabídky bude hodnotící komise, kterou tvoří 3 osoby. Každé kritérium má pro posouzení nabídky stejnou hodnotu, bude použito bodové hodnocení. Každý člen hodnotící komise bude hodnotit všechny tři kritéria a přidělí účastníkovi výběrového řízení, na základě jeho nabídky, ke každému kritériu příslušný počet bodů v rozsahu 0-10, přičemž 10 bodů je nabídka nejvýhodnější pro zadavatele, 0 bodů znamená, že nabídka pro zadavatele není výhodná, případně v tomto bodě neakceptovatelná.

 

Následně vedoucí komise body sečte a je vybrán ten uchazeč, který získal největší počet bodů.

 9. Ostatní informace:

Kontaktní osoba: Bc. Hýbnerová Lenka, (lenkahyb@seznam.cz, 775 320 459) - kontaktní osoba zadavatele pro projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00056, Smlouva o poskytování sociálních služeb č.: 011611/11/OSV.

Uchazeč souhlasí s povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy, neuzavřít smlouvu s žádným s uchazečů, odmítnout všechny nabídky a případně zadávací řízení zrušit.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

 

V Brně dne 6.12. 2012

 

Za zadavatele:         

Mgr.Brtníková Kristína Statutární zástupkyně

 

 VR - Bílá technika.docx

 

Sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.