Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Azylový dům Magdalenium - investiční projekt > Příprava projektu Azylového domu Magdalenium > Vyhlášení zadávacího řízení - 10.4.2008

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS 2  Jihovýchod      

 

 

Vyhlášení zadávacího řízení
 
Zadavatel: Občanské sdružení Magdalenium, Bratislavská 31, 602 00 Brno
Zadávací řízení vyhlášeno: od 10.4.2008
Termín pro předkládaní nabídek: 29.4.2008, 15:00.

Zadávací řízení se vztahuje na vypracování projektové dokumentace pro účely
stavebního povolení a zahájení stavebního řízení a inženýrská činnost vedoucí k vydání stavebního povolení.

Součástí projektové dokumentace musí být:
- rozpočet podle objemových cen (výkaz výměr)
- průvodní a souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokumentace stavby pro
každý ze stavebních objektů (půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy,
výkresy přípojek a komunikací s napojením na veřejné rozvodné sítě a veřejné
komunikace)
-součástí projektové dokumentace musí být koordinační situace stavby zpracovaná
na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich
parcelních čísel.

Při výběrovém řízení budou hodnocena tato kritéria:
- nabídková cena vč. DPH – váha 60 %
- termín zpracování projektové dokumentace, včetně vydání stavebního povolení – váha 40 % (součástí tohoto hodnotícího kritéria není termín vypracovaní výkazu výměr)
 
Své nabídky zasílejte na e-mailovou adresu:

magdalenium2@volny.cz

Na uvedenou adresu je možné zasílat i žádosti o kompletní zadávací dokumentaci veřejné zakázky a žádosti o dodatečné informace k této zakázce. Nabídku je možné podat též na adrese zadavatele v písemné podobě. Podrobnější požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
 
Kristína Brtníková,Mgr. - předsedkyně

080410_ZD2_dokumentace stavebni povoleni.doc