Prezentace projektu AD Magdalenium

Přípravná fáze: 1.1.08 – 31.3.2009
Předpokládaná doba realizace: 1.4.09 – 28.2.2011
Cílová skupina: oběti domácího násilí, ženy bezdětné i s dětmi
Působnost projektu: Jihomoravský kraj, kraj Vysočina
Konto: 000000-2026245339/0800 Česká spořitelna, Kounicova 4, 602 00 Brno


Občanské sdružení Magdalenium od roku 2001 poskytuje v Jihomoravském kraji sociální službu azylový dům – zařízení Helena. Zařízení je určeno obětem domácího násilí a poskytuje kompletní poradenský servis externí i interní klientele s návazným pobytovým programem.

Z důvodu nevyhovujícího současného provozního zázemí AD – zařízení Helena a jeho nízké kapacity, je nezbytné rozšíření stávající kapacity o nový azylový dům, který by umožnil rozvoj služby a zajistil důstojné pobytové prostory.

V rámci přípravné fáze projektu Azylový dům Magdalenium byly uskutečněny kroky, které v této chvíli vyústily k získání podpory projektu formou jeho zařazení do Integrovaného plánu města Brna (IPRM). Zařazení do IPRM znamená, že se v období září – prosinec 08 můžeme ucházet o získání finanční podpory z Regionálního operačního programu (ROP NUTS II Jihovýchod).

V každém případě, je potřebné zajistit firemní sponzoring pro podporu a dofinancování nákladových položek projektu. Projekt v rámci ROP NUTS II Jihovýchod nebude podpořen ve 100%.

Z našeho pohledu se jedná o nezbytný projekt, který pokud nebude v této fázi realizován, povede k postupnému zániku komplexní a kvalitní sociální služby pro oběti domácího násilí v Jihomoravském kraji.

Výhody projektu Azylový dům Magdalenium dosažených k dnešnímu datu:
- Je uzavřena rezervační smlouva na nemovitost vhodnou k rekonstrukci na AD Magdalenium. Rezervační smlouva zajistí nedisponování s nemovitostí od 1.7.08 – do 1.9.09 v případě jiných zájemců. Aktivity vedoucí k naleznutí vhodné nemovitosti pro zařízení AD Magdalenium a vyjednávání s MMB trvaly od roku 2002.
- Je uzavřena kupní smlouva k nemovitosti, která vstoupí v platnost 30.9.2009, v návaznosti na získané finanční prostředky ze strany o.s.Magdalenium
- Je zajištěno bezúročné předfinancování celkových nákladů projektu po celou dobu jeho realizace
- Je připravena dokumentace ke stavebním úpravám nemovitosti. Čeká se na vydání stavebního povolení.
- Je zajištěna nemalá sponzorská spoluúčast Nadačního fondu J&T ve výši 1 000 000,-Kč
- Jsou  zajištěny doprovodné akce projektu k oslovování a zajištění dalších sponzorů a účasti tuzemských i zahraničních nadačních fondů.
- 9.9. – 23.9.08 se uskuteční výstava fotografií s názvem: Veřejně a potichu, Kulturní centrum Slévárna Vaňkovka, Brno
- V měsíci září 08 proběhne prezentace projektu na setkání Mezinárodní obchodní skupiny BIG

Není-li Vám problematika domácího násilí lhostejná a záměr našeho projetu Vás oslovil, žádáme o spolupráci z Vaší strany na velmi přínosném a nezbytném projektu.

Děkujeme za Vaši pozornost.   
Kolektiv o.s.Magdalenium

 

Předpokládaný rozpočet projektu Azylový dům Magdalenium:

Aktivity Cena vč. DPH

Projektová dokumentace 235 620,0
Projektová dokumentace 307 020,0
Autorský a technický dozorpři provádění stavby 116 620,0
Náklady na zpracování žádosti, poradenství 482 020,0
Právní služby, znalecký posudek apod. 7 500,0
Povinná publicita 15 000,0
Pronájem nemovitosti (15 měsíců) 150 000,0
Přípravná fáze - celkem 1 313 780,0
Mzdy projektového týmu 271 940,0
Nákup nemovitosti  6 200 000,0
Rekonstrukční práce  8 066 122,9
Realizační fáze - celkem  14 538 062,9
Náklady projektu celkem  15 851 842,9


Finanční prostředky v této chvíli jsou potřebné na:

Aktivity Cena vč. DPH

Úhrada poplatků spojených s rezervační smlouvou k nemovitosti III.čtvrt.08 = 44009,12IV.čtvrt.09 = 43527,00I.čtvrt.09 = 43527,00II.čtvrt.09 = 43527,00III.čtvrt. = 43527,00Celkem = 218117,12

Náklady na zpracování žádosti a poradenství 24000,-
Propagace projektu  10000,-
Vybavení AD Magdalenium - odhad 1000000,-