Popis poskytované sociální služby

Druh sociální služby: Azylový dům

Poslání organizace

Poskytování pomoci ženám obětem domácího násilí, obchodování s lidmi a ženám v obtížných životních situacích. Občanské sdružení, sdružuje osoby z řad odborné veřejnosti, které přispívají k naplnění uvedeného poslání. Cílem je i zprostředkování kontaktu mezi laickou a odbornou veřejností formou vzdělávacích aktivit v problematice domácího násilí a obchodování se ženami.

Individuální potřeby osob, kterým je sociální služba poskytována

- potřeba psychické, fyzické a sociální stability uživatele
- potřeba bezpečného prostoru
- potřeba informací k tzv.informovanému rozhodnutí
- potřeba bezpečnostního plánu
- potřeba sociálního a právního vědomí
- potřeba odbourání pocitů viny
- potřeba asertivního jednání


Cíl sociální služby

Cílem sociální služby je pomoc ženám, které se vyskytují v obtížné životní situaci vlivem domácího násilí.

Dílčí cíle o.s.Magdalenium v rámci poskytování sociální služby

- zajištění bezpečného ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
- zajištění ekonomické stabilizace uživatelek (odlužení uživatelek, zajištění sociálních dávek, vznik pracovního poměru)
- pomoc při naplňování osobních cílů uživatelky formou individuálního plánování
- celková stabilizace dítěte -tí – svědků domácího násilí


Průběh vybraných aktivit sociální služby


Pobytový program

• Jedná se o ubytování v Azylovém domě – zařízení Helena na neveřejné adrese, s nezbytnými službami, které jsou koncipovány tak, aby efektivně pomohly uživatelkám řešit jejich situaci. Využití nabídky služeb si uživatelky v rámci individuálního plánování nastavují dle svých potřeb. Nabídka služeb se skládá z pomoci v krizové situaci, právního, psychologického, základní sociálního poradenství, doprovodů k soudu a na jiné instituce, podílející se na řešení daného případu, hlídání dětí, videotréningu interakcí, volnočasových aktivit, materiální výpomoci ze šatníku. Umístění do pobytového programu není vázáno trvalým bydlištěm v městě Brně.

• Ubytování v Azylovém domě - Magdalenium na neveřejné adrese. Do Azylového domu - Magdalenium jsou umísťovány ženy - oběti domácího násilí, které prvotně prochází péčí Azylového domu – zařízení Helena. V Azylovém domě – zařízení Helena absolvuje uživatelka pobytový program, ve kterém je zjištěna její motivace ke změně, spolehlivost a úroveň spolupráce. Na základě získaných výstupů, pracovní tým Azylového domu - zařízení Helena, doporučí uživatelku k přijetí do Azylového domu - Magdalenium. Jedná se o vícestupňový princip, kdy do Azylového domu - Magdalenium jsou umístěny uživatelky, které se nenacházejí v akutní psychické, sociální či právní krizi. Do Azylového domu - Magdalenium jsou umístěny pouze uživatelky, u kterých dle psychologických výstupů nehrozí sebevražedné jednání, jsou schopny pravidelně užívat, v případě potřeby, psychofarmatickou podpůrnou léčbu a jsou nastaveny k samostatnějšímu fungování, které jim bude Azylový dům -  Magdalenium zprostředkovávat.

• Psychologické poradenství
probíhá v Azylovém domě - zařízení Helena se zaměřením na vyrovnávání se žen s traumatickými prožitky, posílení sebedůvěry, samostatnosti, práce s pocity viny …

• Volnočasové aktivity
jsou poskytovány především dětem uživatelek v době, kdy se matky účastní skupinové psychoterapie, terapeutického programu či v době, kterou uživatelky mohou využít k vyřízení svých náležitostí na příslušných organizacích v doprovodu sociální pracovnice. Výkon volnočasových aktivit je zajištěn formou DPP pracovníky v sociálních službách §116 b) za účelem výchovné a aktivizační činnosti.

• Videotréning interakcí ,,VTI“
je zaměřen na přímou práci s uživateli služby formou videonahrávek běžných situací, se zaměřením na komunikační vzorce ve vztahu matka – dítě. Tato metoda velmi účinně napomáhá v diagnostice problémových či zátěžových situací, které se aktivují z důvodu nepochopení komunikačních vzorců mezi matkou a dítětem. Navíc se jedná o metodu, která pomáhá  ženám v upevnění role matky, umožňuje rozvoj dítěte a v rámci traject plánu posiluje sociální rozvoj a dovedností uživatelů.

Metoda VTI umožňuje obětem DN ukázat a uvědomit si, jak v běžné situaci vystupují a reagují. Pomáhá jim zvládat zátěžové situace, s eliminací přenosu násilného jednání u dětí.
Výkon videotréningu interakcí je zajištěn formou DPČ nebo DPP, kterou o.s.Magdalenium uzavírá s videotrenérem za účelem výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Balíček péče o věkovou skupinu 0 – 18 let:

- individuální psychologické vyšetření v Azylovém domě - zařízení Helena
- spolupráce s dětskými psychology
- spolupráce s OSPOD
- spolupráce se školským zařízením
- spolupráce se zdravotním zařízením
- videotréning interakcí rodič x dítě
- volnočasové aktivity

V rámci jednotlivých případů probíhá šetření ve škole, kdy je nutné postihnout především projevy dětí při vyučování, ve vrstevnickém kolektivu, zjistit docházku a přípravu dětí, informovat se na spolupráci uživatelek se školou.
Toto šetření se provádí především pro účely navázání dobré spolupráce škola – Azylový dům - zařízení Helena a slouží např. pro potírání výchovných problémů, zjištění poruch učení, začleňování do dětského kolektivu, které jsou u dětí z násilného prostředí časté. Sociální pracovnice poskytují i konkrétní pomoc matce-oběti domácího násilí s přípravou dítěte do školy, v případě zjištěných handicapů ze strany matky, způsobených krizovou situací související s vývojem kauzy domácího násilí.

V rámci sociální prevence násilného jednání plynoucího z problematiky domácího násilí, je potřeba poskytnout spádovým uživatelům služeb o.s.Magdalenium komplexní balíček služeb, vedoucích k eliminaci patologických projevů domácího násilí ve společnosti. Bez zajištění výše uvedených služeb, by se jednalo pouze o zajištění ubytování, bez efektu řešení problematiky domácího násilí a bez efektu preventivních opatření.


Finanční spoluúčast uživatelek

Výše úhrady za poskytovanou službu se řídí §22 Vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Výše úhrady činní:
a) 120,-Kč/ den bezdětná dospělá uživatelka služby

b) jedná-li se o rodinu s nezletilými dětmi 90,-Kč/den za dospělou osobu a 60,-Kč/den za dítě

 

Časový rozsah služby

Služba azylový dům je poskytována nepřetržitě po celý rok 24 hod/den.

Kontaktovat nás můžete: Po - Pá od 7.00 do 19.00 na telefonní lince 776 718 459.

Menu

Magdalenium o.s. - pomoc obětem domácího násilí

Vyhledat v textu

20. 8. Bernard

Zítra: Johana

Návštěvnost stránek

207811
spodek1[1].png