Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Aktuálně > Interdisciplinární tým města Brna

Interdisciplinární tým města Brna

Vážnost problému domácího násilí si v městě Brně uvědomují nejen neziskové organizace, ale též zástupci státních institucí a představitelé místní samosprávy. Díky vědomí potřeby spolupracovat při řešení domácího násilí mezioborově vnikl v Brně již v květnu 2005 z iniciativy Odboru zdraví Magistrátu města Brna a Policie České republiky tým zástupců různých profesních skupin participujících na řešení případů domácího násilí, který se od té doby pravidelně schází a hledá efektivní způsoby spolupráce a řešení těchto případů založený na interdisciplinárním přístupu. Z tohoto důvodu se také tým jmenuje Interdisciplinární tým pro řešení případů domácího násilí.
Hlavním cílem činnosti týmu je zejména zlepšení a rozvoj spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti boje proti
domácímu násilí, a to např. prostřednictvím vytvoření osobních vazeb mezi pracovníky pomáhajících profesí, řešení aktuálních problémů či zlepšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice domácího násilí. Konkrétní úkoly se průběžně mění v závislosti na aktuální situaci a potřebách v rámci města Brna. Činnost týmu je od počátku koordinována Odborem zdraví Magistrátu města Brna a působí pod záštitou současné 1. náměstkyně primátora statutárního města Brna RNDr. Barbory Javorové. Vzorem pro vznik uvedeného týmu byl projekt realizovaný v roce 2003 občanským sdružením Bílý kruh bezpečí, o. s. v Ostravě, přičemž v roce 2006 byl tento projekt zaveden do brněnských podmínek.
Viditelným výsledkem práce týmu je zejména opakované vytvoření a distribuce letáků s kontakty na místa, kam se může osoba ohrožená domácím násilím obrátit o pomoc. Jedná se zejména o poradny, azylová zařízení, zdravotnická zařízení či policii. Díky činnosti Interdisciplinárního týmu bylo zřízeno DONA Centrum Brno, které je provozováno organizací Spondea, o.p.s a specializuje se na pomoc ohroženým osobám (blíže viz.
www.donacentrum.cz). Toto zařízení plní od 1. 1. 2007 roli tzv. intervenčního centra, jenž je součástí systému pomoci obětem domácího násilí dle zákona č. 135/2006 Sb. označovaného jako „zákon na ochranu před domácím násilím“.
Mezi aktivity přispívající ke zlepšení situace osob ohrožených domácím násilím patřilo též vytvoření Skupiny domácí násilí Policie České republiky Městského ředitelství Brno, která se od roku 2005 jako jediný takto specializovaný policejní útvar v České republice zaměřuje na odhalování a postih pachatelů domácího násilí. Útvar působí na území města Brna.
Z dalších činností můžeme jmenovat např. uspořádání výtvarné soutěže pro žáky II.stupně brněnských ZŠ na téma „co si představuješ pod slovy domácí násilí“ spojené s osvětovým programem pro žáky a distribuce informačních materiálů pro praktické lékaře a gynekology.
Nejen díky výše uvedeným aktivitám patří Brno mezi nejlépe připravená města na změny, které zmíněný zákon na ochranu před domácím násilím přinesl.

 

Zdroj: členové Interdisciplinárního týmu